Algemene Voorwaarden van Boutique Spa

Terms & Conditions

Boutique Spa • Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Boutique Spa
Versie: 1.0
Datum: 10-11-2020

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Boutique Spa en een klant waarop Boutique Spa deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

2. Inspanningen Boutique Spa
Boutique Spa zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Boutique Spa zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Boutique Spa melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Boutique Spa het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Boutique Spa de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Boutique Spa moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in Boutique Spa.

4. Betaling
Boutique Spa vermeldt alle prijzen van behandelingen online op de website www.boutique-spa.nl en in de Treatments prijslijst in de salon zelf. De prijzen voor de producten staan in het kassa systeem in de salon, en worden bij navraag aan de klant verstrekt. De prijzen in het kassa systeem zijn leidend. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Personeel in de studio
Boutique Spa heeft het recht om zonder vooroverleg met de klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Boutique Spa dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De klant zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in Boutique Spa medewerkers van Boutique Spa niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Boutique Spa.

6. Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet Boutique Spa vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Boutique Spa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Boutique Spa neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Boutique Spa behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Boutique Spa zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden.

7. Geheimhouding
Boutique Spa is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Boutique Spa verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Boutique Spa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Boutique Spa is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Boutique Spa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie
Boutique Spa geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de BIAB nagelbehandelingen en de wimperextension behandelingen.

Deze garantie vervalt indien:
– de klant de nagels heeft laten onderhouden door een andere salon
– de klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
– de klant het advies en de nazorginstructie voor wimperextensions niet heeft opgevolgd of anderzins conflicterend met deze eisen heeft gehandeld

10. Beschadiging & diefstal
Boutique Spa heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Boutique Spa meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk (email: info@boutique-spa.nl) gemeld worden aan Boutique Spa. Boutique Spa moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Boutique Spa de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Boutique Spa en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de salon & boutique behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Boutique Spa het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Boutique Spa en de klant is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.